شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ يا صاحب الزمان فرزندم را نذر ياري قيام تو مي کنم براي ظهور نزديکت برگزين و حفظ کن
درب کنسرو بازکن برقی
ميوه زندگيم
رتبه 0
0 برگزیده
11 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top