شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ وقتي تو آمدي باران مي باريد. انگار خاطرات من هميشه بارانيند تو هم از جنس باراني ساده و معصوم
درب کنسرو بازکن برقی
ميوه زندگيم
رتبه 0
0 برگزیده
11 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top